Sun Tzu – Savaş Sanatı PDF

4741

Sun Tzu, Savaş Sanatı, Pdf, oku, e kitap, indir, yaklaşık olarak 2500 yıl önce yazılmış olduğu tahmin edilen orjinal ismiyle “Sunzi bingfa” adlı bu kitap, savaş stratejileri tarihinin en etkileyici eseri olarak bilinmektedir. Savaşmadan kazanmak en büyük başarıdır anlayışını kabul eden Sun Tzu’nun bu öğretisi halen günümüzde politikacılara, iş insanlarına, bilim insanlarına ve devlet adamlarına ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir.

Çin tarihi boyunca Taoizm, insan düşünce ve davrantşlarmdaki dalgalanmalarm belirleyici gücü olmuştur. Yaşamm, birbiriyle sürekli çelişen güçlerin kanş1m1 olduğunu öneren Taoizm, maddesel ve zihinsel gelişmeyi öne çıkanr, teknolojik gelişmeyi vurgularken aynt gelişmenin yaratacaği tehlikelere de dikkat çeker; sürekli olarak insanl1ğm maddi ve manevi yönlerinin dengelenmesine çabalar. Siyaset alanmda da Taoizm aynı şekilde hem yönetenin, hem de yönetilenin yanmda durarak zamanm ihtiyaçlan çerçevesinde iktidariann oluşmasma ya da y1k1lmasma destek olmuştur. Bu nedenle Tao düşüncesini yansttmakta o.lan Savaş Sanatı, sadece savaşm değil aym zamanda bar1şm da kitabidir. – Adil Demir

Sun Tzu, usta savaşçının ancak zaferi kesin olarak kazanacağını gördüğünde savaşacağı, düşüncesinden sonra bize zaferi garanti edecek beş yöntemden söz eder.Sun Tzu’ya göre zaferi kazanacak savaşçı ne zaman savaşacağını, ne zaman savaştan kaçmacağını bilen sa28 vaşçıdır.Usta komutan ne zaman az, ne zaman büyük kuvvetle saidıracağını bilir, emrindeki asker ve subaylar fikir birliğine sahiptir, beklenmedik koşullara hazırdır, komutanları siyasal otoritenin güdümünde değildir.

Sun Tzu Savaş Sanatı PDF

Dosya Boyutu 7 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir