İslam Hukuku Tarihi (Ekrem Buğra Ekinci) PDF

873

Ekrem Buğra Ekinci, İslam Hukuku Tarihi, pdf, oku, indir, e kitap, hukuk tarihi alanında birçok araştırmaya imza atan Prof. Dr. Ekinci 1966 Ankara doğumludur. Doktorasını İstanbul Üniversitesinde yapmıştır. İslam ve Osmanlı hukuku üzerinde birçok esere imza atan akademisyen, yazar, Prof Dr. Ekrem Buğra Ekinci, halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İslam Hukuku ve Türk Hukuk Tarihi dersleri vermektedir.

İslâm hukuku, tarih boyunca yalnız Müslümanlara değil; İslâm ülkesinde yaşayan gayrimüslim vatandaşlara (zimmîlere) de tatbik olunurdu. Ancak zimmîler, şahıs, aile ve miras hukukuna taalluk eden ahvâl-i şahsiye (personal status) davalarmda, kendi mezheplerinin hükümlerine tâbi idiler. Bu davalara kendi ruhanî mercileri bakardı.

Sahabenin Hazret-i Ömer, Hazret-i Ali, İbn Mes’ud’un da aralarında bulunduğu bir kısmı sadece hadîs-i şerif rivâyetiyle iktifa etmemiş; gerektiğinde re’ye müracaat ederek fetva vermişlerdir. Sahabenin Abdullah İbn Ömer, Abdullah İbn Abbâs, Zeyd bin Sâbit’in de dâhil bulunduğu diğer bir kısmı ise, mümkün mertebe re’ye az müracaat etmişlerdir. – alıntı

İslam Hukuku Tarihi PDF

Dosya Boyutu 15 MB
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir